Prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės el. parduotuvėje samsonite.lt

1. Sąvokos

1.1. Pardavėjas – UAB „Osterodė“, įmonės kodas: 132345660, PVM mokėtojo kodas: LT323456610, buveinės adresas / adresas korespondencijai: Perkūno al. 4A, LT-44221, Kaunas.

1.2. Samsonite.lt – elektroninė parduotuvė, internetinis adresas www.samsonite.lt

1.3. Pirkėjas – tai: (1) veiksnus pilnametis asmuo; arba (2) juridiniai asmenys.

1.4. Šalys – kartu Pirkėjas ir Pardavėjas.

1.5. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas ir pan.

1.6. Asmens duomenų valdytojas – Pardavėjas UAB „Osterodė“.

1.7. Taisyklės – šios Prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės elektroninėje parduotuvėje www.samsonite.lt.

1.8. Paskyra – Pirkėjo užsiregistravimo Samsonite.lt rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti sąskaita (angl. account).

1.9. Prekė – viskas, kuo prekiaujama elektroninėje parduotuvėje Samsonite.lt: lagaminai, rankinės, kuprinės, piniginės, aksesuarai. Atskirai Taisyklėse vartojamos sąvokos „prekė“, „prekės“ reiškia ir vienaskaitą, ir daugiskaitą.

1.10 Pirkimo – pardavimo sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Prekių pirkimo – pardavimo sutartis, kurią sudaro Prekių užsakymo paraiška, kurią Pirkėjas pateikia Pardavėjui Samsonite.lt, ir Prekių pirkimo pardavimo taisyklės su vėlesniais pakeitimais ir papildymais.

1.11. Privatumo politika – patvirtintas Pardavėjo dokumentas, kuriame išdėstytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis www.samsonite.lt. Privatumo politika yra sudėtinė Taisyklių dalis.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Šios Taisyklės yra privalomas teisinis dokumentas Šalims, kuriame numatytos Šalių teisės ir pareigos, Prekių pirkimo, apmokėjimo už Prekes sąlygos, Prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka bei kitos su prekių pirkimu ir pardavimu Samsonite.lt susijusios sąlygos.

2.2. Pardavėjas pasilieka teisę keisti, papildyti, taisyti Taisykles bet kuriuo metu. Taisyklių nauja redakcija įsigalioja paskelbus ją Samsonite.lt. Su aktualia Taisyklių versija Pirkėjai gali susipažinti Samsonite.lt svetainėje, ir kiekvieną kartą yra supažindinami Prekių pirkimo metu.

2.3. Registruotis bei pirkti prekes Samsonite.lt turi teisę asmenys, nurodyti šių Taisyklių 1.3 p., patvirtinę, kad yra susipažinę su Taisyklėmis (Taisyklių 2.4 punktas). Patvirtindami susipažinimą su Taisyklėmis, Pirkėjai tuo pačiu patvirtina, kad turi teisę pirkti Prekes Samsonite.lt, ir atitinka Pirkėjo sąvoką nurodytą Taisyklėse.

2.4. Savo susipažinimą ir sutikimą laikytis Taisyklių, Pirkėjas duoda pažymėdamas varnelę prie teiginio: „Sutinku su Prekių pirkimo ir pardavimo taisyklėmis“. Pirkėjas turi galimybę su šiame Taisyklių punkte nurodytu teiginiu sutikti arba nesutikti registruodamasis elektroninėje parduotuvėje Samsonite.lt pildant formą „Naujos paskyros sukūrimas“, bei kiekvieną kartą atlikdamas Prekių pirkimo užsakymą.

2.5. Jei yra numatyta Pardavėjo teisė ar pareiga pateikti informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu Pirkėjui, visais atvejais pats Pirkėjas atsako už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui. Pirkėjui tinkamai neatnaujinus duomenų, Pardavėjas nebus atsakingas už jokius Pirkėjo praradimus kilusius dėl to, kad su juo nebuvo galima susisiekti.

3. Prekių užsakymas, pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

3.1. Elektroninėje parduotuvėje Samsonite.lt apsipirkti gali registruoti ir neregistruoti vartotojai.

3.2. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas Parduotuvėje: (i) suformuoja prekių krepšelį, sekdamas Pardavėjo nurodytas instrukcijas, (ii) nurodo Prekių pristatymo informaciją, (iii) pasirenka apmokėjimo būdą (jei reikia, atlieka išankstinį apmokėjimą) ir (iv) Pardavėjas patvirtina Pirkėjo užsakymą, parodydamas ir (ar) atsiųsdamas patvirtinimo pranešimą. Pirkimo – pardavimo sutartis laikoma įvykdyta kai Prekės perduodamos Pirkėjui Taisyklių ir teisės aktų nustatyta tvarka.

3.3. Pirkėjų užsakymai registruojami ir ne ilgiau kaip 2 (dvejus) metus saugomi elektroninės parduotuvės Samsonite.lt duomenų bazėje, terminą skaičiuojant nuo paskutinių pirkimo-pardavimo santykių pabaigos. Tuo atveju, jei Pardavėjas laiko, kad yra būtina (pavyzdžiui, Pardavėjo buhalterinei apskaitai vesti ir (ar) įgyvendinti kitus Pardavėjo teisėtus tikslus, susijusius su jo vykdoma veikla), Pirkėjų užsakymai ar netgi pavienio Pirkėjo konkretus užsakymas elektroninės parduotuvės Samsonite.lt duomenų bazėje gali būti saugomi ir ilgiau, jei tai būtina.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti Prekes Samsonite.lt šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.3. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.4. Pirkėjas turi kitas teises, numatytas šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje, Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

5.  Pardavėjo teisės

5.1. Pardavėjas turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų Samsonite.lt funkcijų veikimą ar dalį jų, taip pat keisti Samsonite.lt esančių elementų išdėstymą.

5.2. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti Samsonite.lt veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nepriimami.

5.3. Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo užsakymą Taisyklių 10 p. numatytomis sąlygomis ir tvarka.

5.4. Kai Pirkėjas pasirenka Taisyklių 10.4 p. numatytą pristatymo būdą, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais kontaktais. Pardavėjas neatsako, jei užsakymo pristatymas vėluoja ar jo negalima įvykdyti dėl to, kad jam nepavyko susisiekti su Pirkėju šio nurodytais kontaktais.

5.5. Pardavėjas gali vykdyti įvairaus pobūdžio rinkodaros akcijas ir, išankstiniu Pirkėjų sutikimu, juos apie šias akcijas informuoti, informaciją siunčiant Pirkėjų nurodytais kontaktais. Pardavėjas taip pat turi teisę bet kada vienašališkai, be atskiro įspėjimo keisti aptariamų rinkodaros akcijų sąlygas ir nutraukti jau pradėtas vykdyti akcijas.

5.6. Pardavėjas turi kitas teises, numatytas šiose Taisyklėse ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

6. Pirkėjo įsipareigojimai

6.1. Pirkėjas privalo laiku sumokėti už įsigytas Prekes ir priimti jas šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. Pasirinkęs atsiimti prekes vienoje iš nurodytų parduotuvių, Pirkėjas privalo jas atsiimti pasirinktoje parduotuvėje per Taisyklėse nurodytus terminus.

6.2. Pirkėjas įsipareigoja saugoti ir neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie Samsonite.lt duomenų. Atsakomybė už pasekmes, kilusias dėl netinkamai saugotų prisijungimo duomenų, tenka Pirkėjui.

6.3. Samsonite.lt Pirkėjai privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir Privatumo politika, taip pat laikytis jų bei kitų sąlygų, aiškiai nurodytų elektroninėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos Samsonite.lt numatytos sąlygos.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti nurodytu adresu, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.

7.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t. y. Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7.4. Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.

7.5. Iškilus nenumatytiems atvejams, kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti elektroninės parduotuvės Samsonite.lt įsigytos Prekės, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti Pardavėjo kaip analogišką arba kaip panašią siūlomą prekę, Pardavėjas įsipareigoja per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo Pirkėjo atsisakymo gavimo grąžinti Pirkėjui jo sumokėtus pinigus, jei buvo atliktas išankstinis mokėjimas, o jei mokėjimas nebuvo atliktas – anuliuoti užsakymą.

7.6. Pirkėjui grąžinant prekes, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti šio už prekes sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių grąžinimo Pardavėjui dienos.

8. Prekių kainos, atsiskaitymo už prekes terminai ir tvarka

8.1.  Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje Samsonite.lt nurodomos eurais su PVM. Konkreti mokėtina prekių kaina Pirkėjui yra parodoma suformavus prekių krepšelį. Jei Pirkėjas nesutinka su nurodoma kaina, jis turi netęsti Prekių užsakymo procedūros.

8.2. Prekių pristatymo mokestis į Prekės kainą nėra įskaičiuotas – jis nurodomas Parduotuvėje, taip pat parodomas prieš Pirkėjui pateikiant užsakymą. Tiksli Prekių pristatymo kaina priklauso nuo užsakymo vertės, Prekių pristatymo vietos ir pristatymo būdo. Pirkėjas privalo sumokėti už Prekių pristatymą, išskyrus atvejus, kai Parduotuvėje aiškiai nurodyta, kad Prekių pristatymas yra nemokamas. Pardavėjas gali nustatyti, kad vieno užsakymo vertei viršijus tam tikrą sumą, Prekių pristatymas bus nemokamas.

8.3. Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis negali, išskyrus atvejus, kai Prekės kaina pakito, dėl informacinių sistemų techninės klaidos ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių. Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti Prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo iki prekių užsakymo patvirtinimo. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

8.4.  Pirkėjas atsiskaito už įsigytas prekes vienu iš šių būdų:

8.4.1. elektronine bankininkyste, atsiskaitymo partneris – paysera.lt (atsiskaitoma užsakymo metu);

8.4.2. bankiniu pavedimu (laukiama mokėjimo 2 (dvi) darbo dienas;

8.4.3.  mokėjimo kortele.

8.5. Apmokant per elektroninę bankininkystę ar mokėjimo kortele yra atliekamas išankstinis mokėjimas per mokėjimo sistemas. Pasirinkus šiuos mokėjimo būdus, Pirkėjas bus nukreipiamas į mokėjimų operatoriaus puslapį. Jame Pirkėjui reikės patvirtinti paruoštą pavedimo formą ir (ar) nurodyti papildomą apmokėjimui reikalingą informaciją. Prisijungimo prie šių puslapių duomenys ir Pirkėjo suvesta informacija yra naudojama tik apmokėjimo procedūroms ir ši informacija neparodoma ir neperduodama Pardavėjui. Atlikus mokėjimą, Pirkėjui Parduotuvėje bus parodomas apmokėjimo rezultatas. Mokėjimas laikomas gautu nuo pinigų įskaitymo į Pardavėjo sąskaitą dienos.

9. Užsakymo anuliavimas

9.1. Pardavėjas turi teisę iš anksto, neįspėjęs Pirkėjo, anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8.3.1, 8.3.2 ir 8.3.3 punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 2 (dvi) darbo dienas.

10. Prekių pristatymas ir atsiėmimas

10.1. Pirkėjas turi teisę prekes atsiimti pats arba per nurodytą atstovą, atvykus į vieną iš Pardavėjui priklausančių parduotuvių „House of Samsonite“ (konkreti parduotuvė, kurioje yra galimas prekių atsiėmimas, pasirenkama Prekių užsakymo formavimo metu iš pateikto pasirinkti sąrašo), arba pasirinkti prekių pristatymo paslaugą; pasirinkus pastarąjį variantą, Pirkėjas įsipareigoja Pardavėjui pateikti tikslų prekių pristatymo adresą.

10.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes atsiimti ar priimti pats arba nurodyti kitą siuntinio gavėją.

10.3. Prekes Pirkėjui ar jo nurodytam asmeniui gali pristatyti Pardavėjo įgaliotas atstovas.

10.4. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka kurjerių paslaugą:

10.4.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

10.4.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o Prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių perdavimo netinkamam asmeniui.

10.4.3. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po to, kai Pardavėjas informavo Pirkėją telefonu bei elektroniniu paštu, kad prekes galima atsiimti. Pirkėjui neatsiėmus Prekės per nustatytą terminą, ji bus saugoma 30 (trisdešimt) dienų ir už kiekvieną saugojimo dieną Pirkėjas mokės 1 (vieno) Eur mokestį. Pirkėjui neatsiėmus Prekės per 30 (trisdešimt) dienų, Pardavėjas nutrauks Pirkimo – pardavimo sutartį bei grąžins Pirkėjui jo sumokėtą Prekės kainą. Pardavėjas nebus atsakingas už jokius dėl tokio Pirkimo – pardavimo sutarties nutraukimo atsiradusius nuostolius.

10.4.4. Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Pardavėjo darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). 

10.5. Pardavėjas pasilieka teisę keisti prekių pristatymo mokestį ir pirkinio sumą, nuo kurios pristatymas nemokamas.

10.6. Prekės Pirkėjui ar jo nurodytam asmeniui tiksliai nurodytu adresu siunčiamos po apmokėjimo gavimo, todėl pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo apmokėjimo už prekę (-es) gavimo, išskyrus, kai susiklosto Taisyklių 5.4 punkte numatytos aplinkybės – tokiu atveju prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos.

10.7. Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad įsigyta Prekė būtų pristatyta kaip įmanoma greičiau. Negalėdamas pristatyti Prekės užsakyme nurodytu laiku, Pardavėjas susisieks su Pirkėju ir suderins kitą Prekės pristatymo terminą.

10.8. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu Prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

10.9. Pirkėjas, atsiimdamas arba gavęs prekes nurodytu adresu, privalo patikrinti siuntos ir Prekės (-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą, laikoma, kad siunta perduota tinkamos būklės, o prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei Prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti apžiūrint prekių išorę) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė Prekė (-ės) yra pažeista (-os), Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo ir priėmimo dokumente.

10.10. Pirkėjui neatlikus Taisyklių 10.10 p. nurodytų veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint prekių išorę.

11.Prekių grąžinimas, keitimas

11.1. Elektroninėje parduotuvėje Samsonite.lt įsigytos Prekės grąžinamos ir (ar) keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.362 ir 6.363 straipsniais, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“.

11.2. Norėdamas grąžinti kokybišką prekę (-es), Pirkėjas turi pranešti apie tai Pardavėjui raštu (el. paštu) bei užpildyti prekių gražinimo formą, kurią galima rasti čiakurią gali pateikti kartu su grąžinamomis Prekėmis registruota siunta.

11.3. Pirkėjas, teise grąžinti kokybišką ir nenaudotą prekę, gali pasinaudoti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją Taisyklių 11.2 punkte numatyta tvarka.

11.4. Grąžinant Prekes laikomasi žemiau nurodytų sąlygų:

11.4.1. Prekė turi būti nenaudota (nebandyta), nepraradusi prekinės išvaizdos) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška Prekė);

11.4.2. grąžinama Prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

11.4.3. visos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta preke, turi būti grąžintos kartu su grąžinamomis Prekėmis.

11.4.4. grąžinant Prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ir užpildytą grąžinimo dokumentą;

11.4.5. Prekės įsigijimo ir grąžinimo kaštai tenka Pirkėjui, išskyrus atvejus kai grąžinama nekokybiška Prekė – tokiu atveju Prekės grąžinimo kaštai tenka Pardavėjui;

11.4.6.  pinigai už grąžintas prekes grąžinami į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą, Taisyklių 7.6. punkte nurodyta tvarka

11.5. Jei Pirkėjas Samsonite.lt įsigijo prekių rinkinį Pardavėjo sukomplektuotą kaip vieną Prekę, jis privalo grąžinti Pardavėjui visą Prekių rinkinį.

11.6. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas Prekes, jei buvo nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų.

12.Atsakomybė

12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų nuostolių atlyginimo.

12.2. Pirkėjas visiškai atsakingas už savo veiksmus, atliktus elektroninėje svetainėje, naudojantis Samsonite.lt.

12.3. Pirkėjas atsako už savo registracijos duomenų saugumą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Tuo atveju, jei trečiasis asmuo Pirkėjo registracijos duomenis naudoja prisijungimui prie Samsonite.lt ir tolimesnių su tuo susijusių veiksmų atlikimui (pavyzdžiui, užsakymo pateikimui), Pardavėjas tokį asmenį laiko Pirkėju.

12.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės visais atvejais, kai nuostolių atsiranda dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

12.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

12.6.  Pardavėjas neatsako už pirkimo – pardavimo sutarties nevykdymą ir (ar) prekių nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure aplinkybės). Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti pirkimo – pardavimo sutartį.

13.Prekių kokybė ir garantija

13.1. Prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos Prekės esančiame aprašyme. Jei Prekių charakteristikos ar savybės pavadinime ir aprašyme nurodytos skirtingai ir prieštarauja vienos kitoms, laikoma, kad teisinga informacija pateikta Prekės pavadinime.

13.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad Samsonite.lt pavaizduotos Prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus Prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamų elektroninių prietaisų ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus.

13.3. Jei Parduotuvėje ir (ar) garantinėse kortelėse nėra pažymėta kitaip, Prekėms taikoma įprastinė 2 metų prekių kokybės garantija. Kitoks nei įprastinės garantijos terminas ir kitos sąlygos nurodomi Prekių aprašymuose ir su Prekėmis pateikiamose garantinėse kortelėse (talonuose). Daugiau apie teikiamas garantijas ir jų sąlygas Pirkėjas gali sužinoti čia.

13.4. Pardavėjas neteikia Prekių garantinės priežiūros paslaugų. Jei prekei taikomas garantinis aptarnavimas, Pirkėjas yra nukreipiamas į tokį aptarnavimą teikiantį centrą.

14.Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

14.1. Pardavėjas gali vykdyti įvairaus pobūdžio akcijas ir bet kada, be atskiro įspėjimo vienašališkai keisti jų sąlygas, jas nutraukti.

15.Baigiamosios nuostatos

15.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir Europos sąjungos teisės aktais.

15.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

15.3. Visi nesutarimai, kilę dėl Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

15.4. Prašymą ir (ar) skundą dėl Parduotuvėje įsigytos Prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, tel. 8 5 262 67 51, faks. 85 279 1466, el. paštu tarnyba@vvtat.lt, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse­) ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, pasiekiamoje adresu http://ec.europa.eu/odr/.

Naujos Paskyros Rgistracija

Jau turite Paskyrą?
Log in instead Arba Atstatyti Slaptažodį